Gebruikersvoorwaarden

Belangrijk
Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website (hierna genoemd de "Website"). Wij verzoeken u deze voorwaarden (hierna genoemd de "Voorwaarden") te lezen alvorens de Website te gebruiken. De Website wordt beheerd door L'OREAL PROFESSIONNEL Nederland (hierna genoemd "L'OREAL PROFESSIONNEL") gevestigd te Hoofddorp, ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 28056580 0000. Door de Website te gebruiken, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de Voorwaarden onder welke L'OREAL PROFESSIONNEL u toegang verschaft. L'OREAL PROFESSIONNEL kan de Voorwaarden wijzigen. Derhalve wordt u verzocht de voorwaarden te bekijken, telkens wanneer u onze Website bezoekt of gebruikt. Als u enig moment niet akkoord bent met de Voorwaarden, mag u de Website niet gebruiken.

Betrouwbaarheid
Hoewel L'OREAL PROFESSIONNEL er naar streeft dat de informatie waartoe toegang wordt verkregen via de Website juist is, geeft L'OREAL PROFESSIONNEL geen garanties omtrent de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van enige informatie of materiaal op de Website.

Intellectuele eigendom
De Website, inclusief (maar niet beperkt tot) tekst, inhoud, software, video, muziek, geluid, grafische afbeeldingen, foto's, illustraties, artwork, namen, logo's, handelsmerken, service-merken en ander materiaal (hierna te noemen de ''Inhoud'') is beschermd door auteursrecht, handelsnaamrecht, merkenrecht en/of ander eigendomsrecht. De Inhoud omvat zowel inhoud die eigendom is van of beheerd wordt door L'OREAL PROFESSIONNEL, als inhoud die eigendom is van of beheerd wordt door derden en waarvoor L'OREAL PROFESSIONNEL een licentie heeft gekregen. Alle individuele artikelen, verslagen en andere elementen die onderdeel uitmaken van de Website, kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. U verklaart zich te zullen houden aan alle van toepassing zijnde regels en wetten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten.

U mag geen gebruik maken van de handelsnaam ‘L'OREAL PROFESSIONNEL’ of enige merknaam, zonder daarvoor vooraf specifieke schriftelijke toestemming te hebben gekregen van L'OREAL PROFESSIONNEL.

U verklaart L'OREAL PROFESSIONNEL meteen schriftelijk in te zullen lichten zodra u wetenschap krijgt van enige ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van de Website door enige partij, of van enige bewering dat de Website, of iets uit de Inhoud van de Website, inbreuk maakt op enig auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht of ander contractueel recht van enig partij danwel dat er sprake is van andersoortig wederrechtelijk gebruik.

Licentie en download-rechten
U verkrijgt geen rechten of licenties voor de Website en/of de Inhoud anders dan het beperkte recht om de Website te gebruiken overeenkomstig deze Voorwaarden. Informatie downloaden is slechts toegestaan onder de stricte voorwaarden zoals die zijn gesteld in deze paragraaf. Tenzij op de wijze zoals uiteengezet in deze paragraaf, mag u niets van de Website of de Inhoud kopiëren, reproduceren, opnieuw compileren, decompileren, demonteren, nabouwen, reverse engineeren, distribueren, uitgeven, tonen, uitvoeren, wijzigen, uploaden om te bewerken, versturen of op enige andere manier een deel van de Website gebruiken.

Downloaden is door L'OREAL PROFESSIONNEL alleen toegestaan onder de voorwaarden dat:

 • er niet meer dan één uitgeprinte versie wordt gemaakt van het gedownloade en dat er niet meer kopieën van die uitgeprinte versie worden gemaakt;
 • u alleen persoonlijk, niet-commercieel gebruik maakt van een gedownloade en/of uitgeprinte versie; en
 • u alle auteursrechtvermeldingen op de gedownloade en/of uitgeprinte versies handhaaft en zich houdt aan de inhoud van deze voorwaarden.

Bovendien mag u niet de Inhoud of enig deel daarvan te koop aanbieden of verkopen of via enig ander medium verspreiden (waaronder distributie via televisie-signalen, radio-communicatie of computernetwerk). U mag geen enkel deel van de Website beschikbaar stellen als deel van een andere website, niet per hyperlink framing op het internet noch anderszins. De Website en de Inhoud mogen niet worden gebruikt om een database op te zetten noch voor de distributie van database-websites. Voorts mag de Website of de Inhoud niet (geheel of gedeeltelijk) worden opgeslagen in databases voor toegang door u of derden.

Toestemming
Indien u informatie wenst over het verkrijgen van toestemming van L'OREAL PROFESSIONNEL om iets uit de Inhoud te gebruiken, e-mail uw verzoek dan naar L'OREAL PROFESSIONNEL.

Geen garantie
De Website en de Inhoud worden als zodanig aan u aangeboden dat L'OREAL PROFESSIONNEL garanties van welke aard dan ook uitsluit met betrekking tot het gebruik (van de informatie). Voorts accepteert L'OREAL PROFESSIONNEL geen aansprakelijkheid voor functies binnen de Website en geeft L'OREAL PROFESSIONNEL geen garantie dat de Website ononderbroken of zonder fouten zal functioneren of dat defecten zullen worden gecorrigeerd.

L'OREAL PROFESSIONNEL garandeert niet dat de Website toepasbaar is op uw computerapparatuur of dat de Website, of diens server, fout- of virusvrij en/of zonder wormen en/of ''Trojaanse paarden'' is. L'OREAL PROFESSIONNEL is niet aansprakelijk voor enige schade die u zou kunnen oplopen als gevolg van dergelijke destructieve elementen.

L'OREAL PROFESSIONNEL is niet aansprakelijk voor Inhoud die is verschaft door derden. L'OREAL PROFESSIONNEL is ook niet aansprakelijk voor de betrouwbaarheid of de voortdurende beschikbaarheid van de telefoonlijnen en telefoonapparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

Beperking van aansprakelijkheid
U erkent dat gebruik van de Website, inclusief de Inhoud, voor eigen risico is. Indien u niet tevreden bent met de Website, de Voorwaarden of iets uit de Inhoud wordt u aangeraden het gebruik van de website te beëindigen.

L'OREAL PROFESSIONNEL sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, direct of indirect, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het al of niet nakomen van overeenkomsten, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van L'OREAL PROFESSIONNEL, haar werknemers of derden waarvan L'OREAL PROFESSIONNEL zich bedient.

Mocht deze uitsluiting van aansprakelijkheid in een bepaald concreet geval niet van toepassing worden verklaard, dan is de aansprakelijkheid van L'OREAL PROFESSIONNEL beperkt tot het bedrag dat in dat concrete geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van L'OREAL PROFESSIONNEL wordt uitbetaald.

Lokale wetten en voorschriften
De Website is niet bedoeld voor personen die zich bevinden in een land waar, om welke reden dan ook, de publicatie of beschikbaarheid van deze Website is verboden. Diegenen voor wie dergelijke verbodsbepalingen gelden, dienen zich geen toegang te verschaffen tot de Website.

L'OREAL PROFESSIONNEL beweert niet dat ofwel de Website ofwel de Inhoud geschikt is voor gebruik of toegestaan is door lokale wetgeving. Het openen van de Website gebeurt op eigen initiatief en men is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de van toepassing zijnde lokale wetten of voorschriften; in geval van twijfel dient u juridisch advies in te winnen.

Vrijwaring
Verwijzingen in deze paragraaf van de Voorwaarden naar 'uw gebruik' van de Website worden geacht tevens te gelden voor het gebruik door derden, indien deze derden toegang tot de Website krijgen met behulp van uw computer.

U gaat akkoord met de vrijwaring van L'OREAL PROFESSIONNEL, haar werknemers of derden waarvan L'OREAL PROFESSIONNEL zich bedient, van en tegen alle aanspraken van derden die zijn gebaseerd op of het gevolg zijn van :

 • uw gebruik van de Website;
 • enige schending door u van de Voorwaarden;
 • een claim dat gebruik van de Website door u:
  • (a) inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van derden, of recht van persoonlijkheid of publiciteit, of
  • (b) lasterlijk of smadelijk is of anderzijds resulteert in letsel of schade aan derden;
 • enige weglatingen, aanvullingen, tussenvoegingen of wijzigingen aan, of ongeautoriseerd gebruik van de Website door u; of
 • onjuiste voorstelling of schending van door u gegeven voorstelling of garantie, hierin bevat. U gaat akkoord met het betalen aan L'OREAL PROFESSIONNEL, haar werknemers of derden waarvan L'OREAL PROFESSIONNEL zich bedient, van alle kosten (inclusief redelijke juridische kosten) en (schade)vergoedingen die zijn opgelegd in verband met een aanspraak van een derde.

Beëindiging
L'OREAL PROFESSIONNEL is gerechtigd het gebruik van de Website en de Inhoud op elk moment te beëindigen. Indien L'OREAL PROFESSIONNEL de toepasselijkheid van deze voorwaarden beëindigt, zal L'OREAL PROFESSIONNEL u e-mailen op het adres dat u bij registratie heeft doorgegeven en u wordt geacht dit binnen een uur na verzending te hebben ontvangen. Beëindiging zal vanaf dat moment gelden. U bent verantwoordelijk voor het aan ons doorgeven van enigerlei wijzigingen in uw e-mailadres. Wijzigingen kunt u doorgeven via het contact formulier.

Wijzigingen in de website
U accepteert dat L'OREAL PROFESSIONNEL het recht heeft om naar eigen inzicht de inhoud of technische specificaties van enigerlei aspect van de Website op elk willekeurig moment kan wijzigen. Voorts accepteert u dat dergelijke veranderingen kunnen resulteren in de mogelijkheid dat u geen toegang kunt krijgen tot de website.

Verklaring van afstand
Een verklaring van afstand van L'OREAL PROFESSIONNEL met betrekking tot schending van een verplichting op grond van deze voorwaarden, geldt slechts in het individuele geval. Een stilzwijgende verklaring van afstand van L'OREAL PROFESSIONNEL kan niet worden aangenomen. Eventueel 'stilzitten' van L'OREAL PROFESSIONNEL impliceert niet dat L'OREAL PROFESSIONNEL daarmee haar rechten heeft verwerkt enig rechtsmiddel aan te wenden.

Geldende wet en jurisdictie
De Voorwaarden vallen onder de Nederlandse wet en partijen zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechter. Geschillen tussen L'OREAL PROFESSIONNEL en u zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter volgens Nederlands recht.